Page 1 sur 1

Fab an Kreol Morisien

Publié : lundi 10 août 2015 17:55
par Denis Jean
Fab an Kreol Morisien

Rodolphine YOUNG so travay an Kreol Morisien

Enn zour enn bourik ti ape amenn relik
(Mo pa bizin esplik zot ki ete sa relik-la.
Si zot kretien, zot drwat ek kone relik li fer avek lezo bann sin)
Alors bon, tou bann kretien ki zwenn li.
Li fer laprier, li sant kantik, divan relik-la.
Bourik kouma li trouv sa, li krwar zot fer tou sa seremoni-la pou li.
So nene gonfle, li krwar li enn gran Misie.
Enn dimounn ki ti trouv so betiz dir; «Zot!
Zot finn deza trouv sa kalite mirak-la? Get sa bourik-la,
Manyer li vantar! Koumadir li ki Bondie!
Non zot, me sa tro for mem!» Lerla li pran so baton
Li tom lor ledo bourik, boum! boum! Donn li so kantite.
Sa bourik-la li parey kouma servant ki servi dan lakaz bourzwa.
Akoz zot bien abiye, zot krwar zot plis ki nou ki trap pios.
Zot krwar zot finn sanz lapo, zot krwar zot gran Misie.
Me zot le do pa alabri, kanmem;
Enn zour komander fou li zot zot kantite.

Re: Fab an Kreol Morisien

Publié : vendredi 21 août 2015 21:01
par Francesca
Merci pour cette fable!